31.05.2019 г.
1. Форма за предварителен контрол от АОП – ssi_appl  с № 20190528-00035-0040/36052;
2. Решение № РД-05-162 от 31.05.2019 г. – ID:914422
3. Обявление с изх.№ 08-00-58.1 от 31.05.2019 г. с ID: 914423
4. Утвърдена документация с указания за подготовка на оферти, Технически спецификации, Методика за оценка, Образци – приложения, Проект на договор и еЕЕДОП,
5. Единен наръчник за информация и комуникация.
6. Информация по преписката в АОП – ID: 00035-2019-0004: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639353731

15.07.2019
Протокол № 1

22.08.2019
Съобщение отваряне на ценови оферти

04.09.2019
Протокол 2
Протокол 3
Протокол по чл.181., ал.4 от ЗОП
Решение за избор на изпълнител

15.10.2019
1. Обявление за възложена поръчка ID 938837 ОП 2019-4
2. Договор № 150 от 08.10.2019г. с приложения
3. Информация по преписка 00035 2019 0004 в РОП на АОП

2159 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-4 Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта.