СОУ «Д-р Петър Берон»
Адрес: гр. Костинброд, ул. „Обединена”44, тел:0721 66267, факс:0721 66266

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОБЯВЛЕНИЕ – ПОКАНА
за участие в процедура по чл.14, ал.3, чл.15, глава осма «а» от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ «Д-р  Петър Берон» гр. Костинброд»„

ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА Образец1

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5 от ЗОП Образец2

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2678 посещения общо 1 посещения за деня
Публична обява за доставка на хранителни продукти за СОУ „Петър Берон“