На 01.11.2019 год. стартира предоставянето на здравно –социалните услуги по домовете на всички одобрени на I-ви етап потребители, по проект BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.040-0119-C01 от 23.07.2019 г.

На I-вия етап са одобрени 25 потребители, на които ще се предоставят здравно-социални услуги в домашна среда. Набирането на Заявления от кандидат-потребители ще продължи до края на месец август 2020 година, на базата на които ще се изготвя Индивидуална оценка на потребностите от мултидисциплинарен екип.

Потенциални потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове са лица попадащи в една от следните целеви групи:

☐  Лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

☐  Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

☐ Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

☐ Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

Условия и ред за ползване на услугата „Патронажна грижа“

Всяко лице попадащо в една от целевите групи посочени по-горе,  което желаe да бъде включенo в здравно-социалната услуга подава заявление по образец и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в община Костинброд. При кандидатстването се прилагат следните документи:

–  Заявление по образец за ползване на здравно-социалните услуги;

–  Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК (ако лицето е на или под 65 годишна възраст)

За лица над 65 годишна възраст, не се изисква копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК.

–  Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни (по образец);

–  Копие за настойничество/попечителство (при наличие на такова)

–  Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата-когато не се подава лично;

–  Копие от удостоверение за настоящ адрес, когато адреса по лична карта не е на територията на община Костинброд;

Заявленията ще се приемат от 01.08.2019 г. в стая № 2 в Общинска администрация – гр. Костинброд и на адрес: ул. „Ломско шосе” № 35, сграда „Поликлиника” – 4-ти етаж

Лице за контакти:
Ивона Свиленова – Ръководител на проекта
Тел. 0885 760 051
e-mail: patronajnagrija.kostinbrod@abv.bg


2005 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че продължава набирането на заявления