СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И НА НЕКЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0119 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“, ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД С № BG05M9OP001-2.040-0119-C01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г., ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.040 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ -КОМПОНЕНТ 2“.

 

944 посещения общо 1 посещения за деня
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И НА НЕКЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП