Днес, на 24 септември 2019г., на площад „Батковци“ в село Драговищица се състоя официална церемония „Първа копка“ на водопровод за второто най-голямо село в общината ни.

Финансирането по проект № 23/07/2/0/00458 „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа село Драговищица, община Костинброд“ е на стойност 5 732 301,28лв., от които 4 872 456,09лв., съфинансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 859 845,19, съфинансирани от националния фонд.

В края на 2018 година, община Костинброд подписа договор с Държавен фонд “Земеделие“ № 23/07/2/0/00458/04.07.2018г.  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За изпълнение на дейностите по проект № 23/07/2/0/00458 „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа село Драговищица, община Костинброд“ , след проведени процедури за обществени поръчки, са избрани следните изпълнители :

За осъществяване на проектантски услуги и авторски надзор по време на строителството – „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД, представлявано от г-н Боян Борисов.
За осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството – ДЗЗД „ТЕХНО СТРОЙ “, представлявано от г-жа Костадинка Панайотова;
За извършване на строително – монтажните работи по проекта – ДЗЗД „ВиК – Костинброд 2018“ с партньори – „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „КИТ ПЛЮС“ ЕООД, и „Р Т ПРОДЖЕКСТ“ ЕООД представляващ г-н Никола Христов и г-н Радослав Рашков.

Присъстващи на събитието бяха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Искра Димитрова- кмет на с. Градец, г-н Бойко Борисов-кмет на село Бучин проход и г-н Симеон Спасов- кмет на с. Голяновци, общински съветници: г-н Иван Иванов, г-н Живко Герогиев, г-жа Даниела Станкова и г-жа Анастасия Попова, служители на ОбА-Костинброд и жители на село Драговищица.
От представителите на фирмите изпълнители на проекта присъстваха: г-н Боян Борисов – управител на фирма „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД , г-жа Костадинка Панайотова – ДЗЗД „ТЕХНО СТРОЙ“, Никола Христов и г-н Радослав Рашков – „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „КИТ ПЛЮС“ ЕООД, и „Р Т ПРОДЖЕКСТ“ ЕООД и г-н Стоил Йорданов – началник „ВиК-Костинброд“.

Отец Ради отслужи молитва за начало на строителната дейност и освети обекта, а деца в носии от НЧ “Георги Сава Раковски-1928“ раздадоха питка за здраве.

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов поздрави гостите, като пожела на строителите успех, бърза и ползотворна работа. Кметът заяви няколко неща, които драговищенци трябва да знаят и помнят:
„Преди известно време имаше проект за водопровод за селото. Този проект по ред определени причини не се реализира. През този мандат на управление ние бяхме осъдени, именно за този проект на водопровод за село Драговищица. За неосъществен проект извадихме от бюджета на общината 800 000 лв. С тези „живи“ пари можеше да изградим както подземна, така и надземна инфраструктура. В този мандат възложих на екипа ми да направят нов проект за водопровод с бюджетни средства от общината ни. Проектът е за село Драговищица, село Голяновци и село Петърч. С тези проекти общината кандидатства през изминалата година. И към днешна дата не само има избран изпълнител, а и започва да се работи в село Драговищица. От утре и в село Петърч, а за село Голяновци скоро. Това е разликата между преди и сега! И това трябва да се знае. Като последно искам да кажа моите адмирации за цялото читалищно ръководство, че спечелиха и осъществиха един мащабен проект по Трансгранично сътрудничество и Драговищица вече има своя красив площад и модерно- функционална сграда за читалище! Така селото има своята визия, душа и сърце. Каня всички драговищенци на 27 септември от 17.30 часа да открием новата реновирана чешма в местност „Герена“.

Одобреният проект обхваща две от най-големите населени места след града от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 3122 души по данни на НСИ към 2017г. Проектът ще обслужва следните групи население: с. Петърч и с. Драговищица.

Срокът за изпълнение на инвестицията по одобрения проект е 36 месеца.

С прилагането на съответните мерки, община Костинброд се стреми да отговори на приоритетите и целите, заложени в нормативните документи на национално ниво за подобряване достъпността и качеството на предоставяните услуги във вик сектора.
Реализирането на проекта на общината за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“, отговаря напълно на действителните нужди на населението и целите му са съгласувани с приоритетите на национално, секторно и местно ниво.

1004 посещения общо 1 посещения за деня
Официална церемония „Първа копка“ по проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“