З А П О В Е Д № РД-05-123 от 01.04.2020г.

На основание чл. 44, ал.1, т.4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и в изпълнение на решение по Протокол от 01.04.2020г. на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд, сформиран с моя заповед № РД-05-81/09.03.2020 г., допълнена със заповед № РД-05-119/31.03.2020 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Достъпът до всички работещи с клиенти търговски обекти на територията на община Костинброд да се извършва с лични предпазни средства /маска за лице и ръкавици/.

2. Всички работещи с клиенти закрити или открити търговски обекти на територията на община Костинброд, да осигуряват лични предпазни средства /ръкавици/ за еднократна употреба на обслужваните граждани.

3. Използваните лични предпазни средства /ръкавици/ за еднократна употреба в търговските обекти на територията на община Костинброд, да се изхвърлят в нарочно определен затворен съд за конкретните отпадъци,  произведен от материал, позволяващ дезифектирането му с дезифектанти, определени в Алгоритъма на РЗИ.

Настоящата заповед влиза в сила считано от 00:00 часа на 04.04.2020 г. и важи до отмяната на обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Александър Ненов – заместник – кмет „Хуманитарни дейности, обществен ред, сигурност и защита на културно-историческото наследство“ на община Костинброд и Председател на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд

Контролът по изпълнението на въведените мерки, възлагам на Ръководителят на Общински инспекторат – Костинброд и за оказване на съдеиствие на органите на РЗИ -СО.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се връчи на всички работещи с клиенти закрити или открити търговски обекти на територията на община Костинброд.

Копие на настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ – Костинброд и на Директора на РЗИ – СО.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете и кметските наместници по населени места на община Костинброд, за контрол и сведение, както и да се обяви на официалната интернет страница на община Костинброд – www.kostinbrod.bg и на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Костинброд и в сградите на кметствата и кметските наместничества.

5297 посещения общо 1 посещения за деня
З А П О В Е Д НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД № РД-05-123 от 01.04.2020г. гр.Костинброд