ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
№ РД 05-124 от 01.04.2020г.
гр.Костинброд

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА и чл. 123, т.7 и т.10 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и в изпълнение на решения по Протокол от 01.04.2020г. на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд, сформиран съгласно моя заповед № РД-05-81/09.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД05-119 от 31.03.2020 г., като отчетох нарасналият брой карантирани лица на територията на общината и необходимостта от прилагане на незабавни мерки за защита на живота и здравето на жителите, без да се нарушават Международни актове, гарантиращи защита на човешките права в условията на извънредно положение,

НАРЕЖДАМ:

1. Въвежда се „вечерен час“ на територията на община Костинброд за времето от 21:00 ч. до 05:00 ч.
2. Въведеният „вечерен час“, се прилага за жителите и гостите на населените места на община Костинброд.
3. Лицата по т.2, не могат да напускат имотите си /местата, в които са настанени – за гостите/, по време на мярката по т.1.
4. „Вечерният час“ не важи за лицата, работещи на смени/ нощни смени, отиващи и връщащи се от работа и лицата нуждаещи се от спешна медицинска помощ.
5. Лицата по т.4, се легитимират пред контролните органи със служебна бележка от работодател или декларация по образец на МВР.
6. Временната мярка, „вечерен час“, се прилага от 00:00 часа на 04.04.2020г. и до отмяната на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение.

9453 посещения общо 2 посещения за деня
ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЕЧЕРЕН ЧАС