На 11.05.2020г. започват строителните монтажни работи на обект: „Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд“.

Обектът се финансира чрез програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подпомагане на общините в Република България, със средства от държавния бюджет при реализирането на инвестиционни проекти за реконструкция, модернизация и изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения за подобряване на водоснабдяването на населените места.

Обектът за „Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд“ беше включен за финансиране в програмата на МРРБ през месец октомври 2019г. чрез подписване на споразумение за частично финансиране в размер на 350 000 лева. През месец декември общината беше поканена за подписване на допълнително споразумение за трансфер в размер на 550 000 лева. В началото на месец май 2020г. се подписа споразумение за сумата от 400 000 лева за обекта, което е поредно доказателство за доброто сътрудничество между местната и държавна власт.

Водопроводната мрежа за питейно-битови нужни на село Голяновци е изградена от етернитови тръби DN60 и DN80. Мрежата е силно амортизирана. Сградните водопроводни отклонения са изградени от поцинкована стомана и са корозирали. Водопроводната мрежа е в изключително лошо състояние, изграждана е поетапно и в по-голямата си част не отговаря на сега действащите технически и нормативни изисквания. Поради лошото техническо състояние на водопроводната система и големите загуби от скрити течове, през летния период водата не достига и се налага въвеждането на режимно водоподаване. Всичко това поражда необходимостта от предприемане на своевременни и адекватни мерки по реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа, като неделима част от ВиК инфраструктурата на населеното място в съответствие със съвременните изисквания за качествено водоснабдяване и достъп на хората до качествени услуги в този сектор.

Реализацията на проекта ще бъде още една крачка към подобряване качеството на живот на населението, ще даде положителен екологичен ефект, ще създаде условия за продължаване на положителното развитие, разрастване и модернизиране на село Голяновци, както и за постигане на основната стратегическа цел за развитие на подземната и надземна инфраструктура на община Костинброд.

8643 посещения общо 1 посещения за деня
Започва подмяната на амортизирания водопровод в село Голяновци. През настоящия месец МРРБ отпусна 400 хиляди лева за ремонт на остарялата водопроводна мрежа в селото