Във връзка със сключен договор № BG05M9OP001-2.101-0075-С01 по проект № BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че стартира прием на заявки за предоставяне на следните услуги:

доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

заплащане на битови сметки;

заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Услугите се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Лицата, които могат да ползват предоставяните услуги е необходимо да попадат в следните целеви групи:

Възрастни хора над 65 г. /навършили 66 г./, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Хора с увреждания и техните семейства;

Възрастни в риск, а именно лица:

  • в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • поставени под карантина във връзка с COVID-19;
  • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Заявки за доставки се приемат всеки ден от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа на телефони:

0887 17 17 25 или 0888 90 87 17

Доставки ще се изпълняват в рамките на деня или на следващия ден от 12:00 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък.

www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Договор № BG05M9OP001-2.040-0119-C01 по Проект BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за създаване на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРЧР 2014-2020 г.

4633 посещения общо 3 посещения за деня
Във връзка със сключен договор № BG05M9OP001-2.101-0075-С01 по проект № BG05M9OP001-2.101-0075 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че стартира прием на заявки за предоставяне на услуги