22.05.2020 г.

1. предварителен контрол в АОП;

2. Решение № РД-05-191/22.05.2020 г. с ID:978606;

2.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=978606&newver=2

3. Обявление с ID: 978607;

3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=978607&mode=view

5.  Технически проект
1699 посещения общо 2 посещения за деня
ОП 2020-5, Строителство на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд
bg Български
X