22.05.2020 г.

1. предварителен контрол в АОП;

2. Решение № РД-05-191/22.05.2020 г. с ID:978606;

2.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=978606&newver=2

3. Обявление с ID: 978607;

3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=978607&mode=view

5.  Технически проект

29.05.2020 г.

1. Разяснение №1

10.08.2020
Съобщение отваряне ценови оферти

17.09.2020 г.

1. Протокол №1,

2. Протокол №2,

3. Проткол №3,

4. Обобщен Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП,

5. Решение № РД-05-327/16.09.2020 г.

13.11.2020 г.

1. Обявление за възложена поръчка ID: 999771;

2. Адрес на публикацията в РОП на АОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=999771&mode=view

3. Договор с приложения – zip

17.01.2024 г.
1.1 Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F20_2014&id=1046584&mode=view
2069 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2020-5, Строителство на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд