УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Костинброд, гр. Костинброд, Софийска област, гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777, https://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net

На основание чл.101а от Закона за обществените поръчки, Ви уведомява, че е публикувана Публична покана (ID) 9004878 от 08.08.2012 г. на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на дейности за информация и публичност по проект „Превенция на риска от наводнения, чрез укрепване напречното сечение и стабилизиране коритото р.Блато в чертите на гр. Костинброд”.

Възлагането е в изпълнение на дейност „Осигуряване на информация и публичност по проект „Превенция на риска от наводнения, чрез укрепване напречното сечение и стабилизиране коритото р.Блато в чертите на гр.Костинброд”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010.”

Участниците следва да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени от Възложителя – община Костинброд в приложението към настоящото съобщение .

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2357 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана