УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Костинброд, гр. Костинброд, Софийска област, гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777, https://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net

На основание чл.101а от Закона за обществените поръчки, Ви уведомява, че е публикувана Публична покана (ID) 9005026 от 10.08.2012 г. на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ “СЪБЛЕКАЛНИ КЪМ СПОРТНА ЗАЛА “БЕЛИЦА“ И „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА“БЕЛИЦА“ – ГР. КОСТИНБРОД“

Участниците следва да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени от Възложителя – община Костинброд в приложението към настоящото съобщение .

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2361 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана