Публична покана
За възлагане на обществена поръчка с предмет: избор на изпълнител за „Основен ремонт на помещенията в читалище „Иван Вазов“, с цел развитие на „ Дневен център за работа с деца на улицата“, гр. Костинброд“, с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID)9005281.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2362 посещения общо 2 посещения за деня
Публична покана