Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на рекламно-информационна кампания на община Костинброд” с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9005502.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2692 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на рекламно-информационна кампания на Община Костинброд”