19.10.2012
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап I – Инженеринг "Изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд” и Етап II – Инженеринг “Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я – .rar архив (съдържание: файлове – .pdf)

Съобщение – отговори на постъпили запитвания във връзка с откритата процедура

30.11.2012
Подадени оферти по 00035 2012 0006

Публикация в ДВ на ЕС за 00035 2012 0006

Доклад за законосъобразност по чл 19 ал 2 т. 22 от ЗОП за 00035 2012 0006

 

26.04.2013
Обявления и договори

31.10.2014
Плащания по договори

17.12.2014
Плащания по договори

16.09.2015
Информация за извършени плащания

16.09.2015
Информация за изпълнение на договор
Информация за изпълнение на договор.fed
Информация по преписка

03.11.2015
Върнати гаранции

2250 посещения общо 1 посещения за деня
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка