30.10.2012
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд " с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Инженеринг "Изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап I 

Обособена позиция 2: Инженеринг “Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд " за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап II 

С подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани в регистъра на обществените поръчки на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер на поръчката (ID) 00035-2012-0007.

гр. Костинброд, 2012 год.

ДОКУМЕНТАЦИЯ(.rar архив)

Идеен проект(.rar архив)

Решение за промяна и техническа редакция(.rar архив)

23.11.2012 – Съобщение – отговори на постъпили запитвания във връзка с документацията по откритата процедура

13.12.2012 – Съобщение – отговори на постъпили запитвания във връзка с документацията по откритата процедура

15.12.2012 – Съобщение – отговори на постъпили запитвания във връзка с документацията по откритата процедура

 

04.02.1013
Подадени оферти за 00035 2012 0007

Публикация в ДВ на ЕС за 00035 2012 0007

Доклад за законосъобразност по чл.19 ал.2 т.22 от ЗОП за 00035 2012 0007 Инженеринг

 

23.05.2013
Обявления и договори

31.10.2014
Плащания по договори

28.11.2014
Плащания по договори

13.12.2014
Плащания по договори

17.12.2014
Плащания по договори

19.02.2015
Плащания по договори

12.05.2015
Информация за извършените плащания, съгласно чл. 22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП по договор №69/ 17.05.2013г.с изпълнител "Аква Пауър Инженеринг"ДЗЗД по Проект""Интегриран проект  за изграждане на ПСОВ гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр.Костинброд"

05.08.2015
Информация за извършените плащания

14.09.2015
Информация за изпълнение на договор – I обособена позиция
Информация за изпълнение на договор – I обособена позиция.fed

Информация за изпълнение на договор – II обособена позиция
Информация за изпълнение на договор – II обособена позиция.fed

28.09.2015
Обобщена информация за изпълнението на проекта и изпълнителите
Информация за освободени гаранции по договор

 

13.05.2014
Финансова корекция

Жалба до Върховен административен съд на Република България

Уведомление за финансова корекция с изх. номер № 08-00-1479/11.04.2014 на УО на ОПОС

Уведомление за регистрирана нередност ОПОС/ 14/КФ/175 с изх. номер № 08-00-1479/12.04.2014 на УО на ОПОС

Уведомление с допълнителна информация за финансова корекция с изх. номер № 08-00-1479/08.05.2014 на УО на ОПОС

17.06.2014
Отменена финансова корекция

Закрита нередност – ОПОС/14/КФ/175

Уважена жалба с допълнителни мотиви по финансова корекция и отменена финансова корекция

2438 посещения общо 1 посещения за деня
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.