Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2013 година

с две обособени позиции:

обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, плодове,  зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на на територията на община Костинброд“,

обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я(.rar архив)

2458 посещения общо 1 посещения за деня
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА