Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд“

Документация (.rar архив)

Съобщение – отговори на постъпили запитвания във връзка с документацията по  възлагане на обществена поръчка  за извършване на текущ одит

20.12.2012

Подадени оферти по 00035 2012 0009

 

28.06.2013
Обявления и договор

31.10.2014
Плащане по договор

29.12.2014
Допълнително споразумение към договор

 

19.10.2015
Информация за изпълнението на договор
Информация по преписка

10.11.2015
Върнати гаранции

2878 посещения общо 1 посещения за деня
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка