20.11.2012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Костинброд при управлението на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд" и за осъществяване на мерките за информация и публичност по проекта“

Документация (.rar архив)

08.01.2013
Подадени оферти за 0035 2012 0010 ВТП

Доклад за законосъобразност по чл 19 ал 2 т. 22 от ЗОП за  0035 2012 0010 ВТП

 

30.04.2013
Обявления и договор

Хронология на събития – 06.08.2014г.

Хронология на събития – 03.10.2014г.

Хронология на събития – 05.01.2015г.

16.09.2015
Информация за извършени плащания

16.09.2015
Информация за изпълнение на договор
Информация за изпълнение на договор .fed

30.10.2015
Върнати гаранции

2777 посещения общо 1 посещения за деня
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП