Обект на обществената поръчка по смисъла на чл. 3 от Закона за обществените поръчки е осъществяването на строително – монтажни работи, включително доставка на оборудването на „СМР за климатизация на големия салон на читалище „Иван Вазов“ в гр. Костинброд, съгласно Одобрено Техническо задание с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9009067.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2861 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана