За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели във връзка с управление на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизация на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“

с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9011499.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели във връзка с управление на “Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизация на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд“

(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение № РД-05-33/25.01.2013г. на Кмета на община Костинброд) (.docx)

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-33 гр. Костинброд, 25.01.2013г.(.doc)

Образци и приложения(.rar)

Публична покана(.fed)

2687 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана