Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и поддръжка на улично осветление на територията на община Костинброд“ с две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изграждане на улично осветление на територията на община Костинброд“

Обособена позиция №2: „Поддръжка на улично осветление на територията на община Костинброд“

 с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9012650.

документация

образци

29.04.2015
Върната гаранция за участие

2527 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана