ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на дейност – „Провеждане на информационна кампания” – „Визуализация“ по проект BG051PO 001-5.1.04-0028 „Грижи в домашна среда за независим и достоен живот“, изпълняван по договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0028-С0001.

Публичната покана е с ID – 9012874 в АОП

Документация (.docx)

Образци (.rar)

Публична покана (файлов формат на съдържание на .rar архив – .fed)

2467 посещения общо 2 посещения за деня
ПУБЛИЧНА ПОКАНА