За „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд” с три обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 1401/81017 Костинброд – Петърч – Безден от км  0+000 до + 4+000“.

Обособена позиция 2 – „Поддържане и ремонт на пътни настилки на улици и пътища на територията на община Костинброд”.

Обособена позиция 3 – „Изграждане на съвременна организация на движението между ул. „Обединена“ и ул. „Юрий Гагарин“.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9013286.

Документация

Образци

ЦЕНОВА ОФЕРТА – Обособена позиция 1

ЦЕНОВА ОФЕРТА – Обособена позиция 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА – Обособена позиция 3

Проект на договор

СМЕТКА – Изграждане на съвременна организация на движението на кръстовището между ул. Обединена и ул. Юри Гагарин гр. Костинброд

08.05.2015
Върната гаранция за участие

19.02.2016
Върната гаранция

2533 посещения общо 2 посещения за деня
Публична покана