Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ДРАГОВИЩИЦА”, ОБЩИНА КОСТИНБРОД,

открита с Решение № РД-05-113/26.03.2013г. на Кмета на община Костинброд, с което са одобрени обявлението и документацията за участие в посочената обществена поръчка, публикувани в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер на поръчката № 00035-2013- 0001

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

.fed файл

Решение за промяна (09.04.2013)

Решение (15.04.2013)

Разяснение (17.05.2013)

30.10.2014
Решение за прекратяване на открита процедура

4396 посещения общо 2 посещения за деня
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка