• Във връзка със стартиране на строително-ремонтни дейности на път SFO3410, (бул. „Владимир Заимов“) считано от кръстовището му с ул. „Хан Крум“ до кръстовището с път II-81 бул. „Ломско шосе“ на основание чл.44. ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.19. ал.1, т.2 , ал.2. т.5 и чл.23 от Закона за пътищата и чл.5, т.1 от Наредбата за управление на общинските пътища на община Костинброд и чл.4. ал.1, т.2, т.8, т.11, т.15, т.16 , чл.6. ал.1 от Наредба за обществения ред на територията на община Костинброд,

НАРЕЖДАМ:

  1. За времето от 09:00ч. на 26.06.2020г. /петък/ /двадесет и шести юни, две хиляди и двадесета година/ до 17:00ч. на 10.07.2020г. /петък/ /десети юли, две хиляди и двадесета година/ включително да се преустанови движението на ППС по път SFO3410, /ул. „Владимир Заимов“/ считано от кръстовището му с ул. „Хан Крум“ до кръстовището с ул. „Ломско шосе“.
  2. Движението на ППС – та да се осъществява по обходните улици и пътища в съответствие с правилата за движение.

Заповедта да се съгласува с РУ – Костинброд за оказване на необходимата помощ и съдействие по компетентност.

Заповедта да се доведе до знанието на населението и на живущите на засегнатите от ограниченията улици, чрез обявяване на сайта на община Костинброд и с поставяне на информационните табла на общинска администрация.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Александър Ненов, заместник-кмет „Социални и хуманитарни дейности, обществен ред, сигурност и ЗКИН“

Препис от заповедта да се връчи на началника на РУ – Костинброд.

Копие от настоящата заповед да се връчи на г-н Александър Ненов- заместник-кмет „Социални и хуманитарни дейности, обществен ред, сигурност и ЗКИН“, г-жа Валя Иванова – секретар на община Костинброд, г-н Димитър Георгиев – Ръководител на Общински инспекторат Костинброд и всички държавни органи и организации.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
Кмет на община Костинброд

ЗАПОВЕД № РД -05 – 227/22.06.2020г. гр.Костинброд (.pdf)

9358 посещения общо 1 посещения за деня
ЗАПОВЕД № РД -05 – 227/22.06.2020г. гр.Костинброд