На 26 юни 2020 г. (петък) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна в община Костинброд (гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ). Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи и по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ – София се провежда в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 – те общини на територията на Софийска област.

ПРОГРАМА

ТЕМА: АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ

ДАТА: 26.06.2020 г.

МЯСТО: ГР. КОСТИНБРОД, ЗАЛА В СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1947“, ПЛ. „ИВАН ВАЗОВ” №1

–––––––––––––––––––––––––––

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1026 посещения общо 1 посещения за деня
Изнесена приемна на ОИЦ – София в община Костинброд