В периода 17 и 18 юни 2020 г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд се проведоха последователно две обществени консултации на тема „Общински годишен план за младежта – 2020 г. на община Костинброд“ в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0205 „Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“ финансиран със средства по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020. По проекта от 18 месеца усилено работят представители на Български младежки форум в партньорство с община Костинброд.

В хода и на двете обществените консултации участие взеха представители на община Костинброд в лицето на г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, инж.Теодора Гогова, инж.Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов – зам.кметове на община Костинброд, както и експерт и специалисти от общинска администрация.

От страна на Български Младежки Форум присъстваха председател г-н Божидар Цветков и представители на Сдружението, както и водещи експерти в сферата на младежта. В двете последователни събития участие взеха и десетки активни граждани от община Костинброд, като сред тях се открояваха и представители на активните младежи.

Следвайки принципите на прозрачност и ангажираност в управлението си общинска администрация предприе редица мерки за възприемане на голяма част от препоръките отразени в изготвения в рамките на настоящия проект „Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики чрез проучване на добри практики в пет държави от ЕС-15“. Анализът обобщава общо шест препоръки за подобряване на процеса по формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики в община Костинброд.

В хода на обществените консултации бе постигнато принципно съгласи между представителите на Общината и активното гражданство по въпроси от съществено значение както за гражданите така и за общинските власти.

Целта на тези обществени консултации е да се даде една добра практика в процеса по формиране на младежки политики в община Костинброд!

719 посещения общо 1 посещения за деня
Обществени консултации за младежки политики в Община Костинброд