Започва асфалтиране на улица „Пирин“, „Витоша“ и „Гео Милев“ в град Костинброд

Днес, 22.02.021г. започна трасиране на улица „Витоша“,  улица „Пирин“ и ул. „Гео Милев“. Трите улици са част от проект “Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд” – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на: ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД”.

С геодезисти днес се срещнаха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, инж. Теодора Гогова- зам.-кмет на община Костинброд , д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд.

През 2019 година община Костинброд спечели този значим проект, благодарение на който ще бъде осъществено изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на общината. Първата рехабилитирана улица от проекта се откри през 2020 година -ул.“Йордан Йовков“.

Проектът, чиято реализация вече тече с пълна сила, се финансира по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Проект № BG06RDNP001-7.001-0124, “Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд” – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на: ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД” по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0124-С01 от 30.05.2019г., включва извършване на строително – монтажни работи по изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд, включително всички съпътстващи разходи, в т.ч. разходи за изготвяне на технически проекти, консултантски разходи, разходи за авторски и строителен надзор.

С инвестицията от 1 144 587, 35 лева ще се осъществи рехабилитация и изграждане на  следните улици от уличната мрежа на гр. Костинброд:

Улица „ВИТОША“ от ОТ309 до ОТ341;

Улица „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348;

Улица „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“;

Улица “Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651.

4510 посещения общо 1 посещения за деня
Започва асфалтиране на ул. „Пирин“ и улица „Витоша“ в град Костинброд