Цели на проекта:
На база на тези идентифицирани нужди се изготви настоящото предложение за проект насочен към конкретните нужди на региона чрез инвестиране в мултифункционален закрит спортен комплекс в Костинброд и плувен басейн в с. Душник на община Гаджин Хан, създавайки благоприятни условия за съвместни спортни дейности и практикуване на спортен туризъм в региона. За успешно развитие на спортния туризъм на територията на двете общини-партньори и за реализиране на значими икономически и социални ползи от него в проектното предложение са предложени комплекс от взаимосвързани мерки и дейности насочени към:

  • разработване на стратегия за развитие на спортния туризъм с приоритетна цел съхранение и доразвитие на традициите в спорта и стимулиране на връзките му с туризма;
  • определяне и разграничаване на мястото, ролята и функциите на различните заинтересовани страни (държавни, местни власти, неправителствени организации, туристически и спортни организации и др.) в развитието на спортния туризъм; подобряване координацията и взаимодействието между тях в процеса на реализация на политиката за развитие на спортния туризъм;
  • подобряване на инфраструктурата на спортния туризъм с цел повишаване качеството на неговия специализиран продукт;

Дейности по проекта:

Дейност 1: Изграждане на мултифункционално закрито спортно съоръжение в Костинброд.

Дейност 2: Реконструкция на плувен басейн в Душник, община Гаджин Хан.

Дейност 3: Разработване на единна трансгранична стратегия и съвместен интегриран продукт за развитие на спорта и приключенския туризъм в общините Костинброд и Гаджин Хан

Дейност 4: Двудневен дискусия на кръгла маса на тема „Трансгранична идентичност в полза на спортния туризъм“.

Дейност 5: Специализиран обучителен семинар „Стартиране на бизнес в областта на спортния туризъм“.

 

Резултати по проекта:

1) Новопостроеното закрито спортно съоръжение в Костинброд, което ще допринесе за разнообразяването на туристическия продукт в трансграничения регион;

2) Реконструиран плувен басейн в село Душник, който ще допринесе за разнообразяването на туристическия продукт в община Гаджин Хан и трансграничения регион;

3) Създадени условия за развитие на спортния туризъм в общините Костинброд и Гаджин Хан и трансграничната зона;

4) Изготвен съвместен трансграничен стратегически документ осигуряващ допълнително икономическо развитие и конкурентоспособност на общините Костинброд и Гаджин Хан като спортни туристически дестинации и подпомагащ  устойчивото развитие на туристическата сфера в трансграничния регион;

5) Разработен интегриран туристически продукт, създадени туристически пакети, засилен интерес към туристическите ресурси на територията на общините партньори.

6) Създадни възможности за обмяна на опит и добри практики, партньорство, диалог и взаимодействие между заинтересованите страни в сферата на спортния туризъм;

7) Популяризиране на спортния туризъм като възможност за предлагане и разнообразяване на пакета туристически услуги;

8) Успешно проведен обучителен семинар в община Гаджин хан и обучени 40 участника, получили сертификати;

9) Повишен капацитет на участниците по отношение на разработването и прилагането на подходи за започване на самостоятелен бизнес в сферата на спортния туризъм.

Целеви групи по проекта:

Институциите, ангажирани с развитието на спортния туризъм в общините Костинброд и Гаджин Хан, включително спортни клубове, граждански организации, туристически центрове и др.;

Туроператори и фирми за настаняване: туристически фирми, екскурзоводи, хотелиери (семейни хотели, къщи и гости) и ресторантьори, собственици на места за настаняване от общините Костинброд и Гаджин Хан;

Представители на местния бизнес от общините Костинброд и Гаджин Хан и свързани с развитието на спортния туризъм: строителни фирми, търговци на дребно, транспортни фирми.

Предприемачи от общините Костинброд и Гаджин Хан, които желаят да започнат бизнес в областта на спортния туризъм.

 

792 посещения общо 1 посещения за деня
Проект “ SPORT TURISM – OUR COMMON FUTURE“ /“Спортния труизъм – наше общо бъдеще“/,Споразумение за безвъзмездна помощ RD-02-29-55 / 22.02.2021, Референтен номер на проекта CB007.2.11.180, финансиран по ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия