На 15.10.2020 г., кметът на община Костинброд подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика, с което срокът  за предоставянето на интегрираната здравно-социална услуга се удължава с 6 месеца, считано от 01.11.2020 г.

В рамките на проекта 63 лица с увреждания, включително с хронични заболявания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, ще продължат да получават здравно-социални услуги по домовете си до 2 часа на ден.

Интегрираната здравно-социално услуга включва следните дейности:

Медицински и здравни грижи:

  • Ресоциализация, реадаптация и рехабилитация, включващи: извършване на психосициална, рехабилитация на потребители със социалнозначими заболявания, организиране и провеждане на общоукрепващи, мобилизационни и закалителни процедури; обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоражения за придвижване; подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда; съдействие за адаптирането на обществото към потребителя;
  • Манипулации включващи: извършване на инжекции, извършване на венозна пункция, извършване на електрокардиография и други;
  • Провеждане на обучение в областта на здравните грижи на потребителите и техните близки.

Социално-битови дейности:

  • Поддържане на личната хигиена;
  • Поддържане на хигиената в помещението, което потребителя обитава;
  • Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост и др.

Целеви групи

  • Лица над 65 години;
  • Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;
  • Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
  • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства

Продължителност на проекта: 6 месеца

Бюджет: 57 133,44 лв.

Средства от ЕСФ: 48 563,42 лв.

Национално съфинансиране: 8 570,02 лв.

Срок на изпълнение: 01.11.2020 – 30.04.2021 г.

586 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд удължава предоставянето на интегрираната здравно-социална услуга по проект BG05M9OP001-2.103-0065 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд” – Компонент 4 по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд