Открита процедура по ЗОП с предмет:

Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на „Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд“

ID 00035-2013-003

СМР за изпълнение на „Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд“ (.rar), съдържащ Документация с приложения (файлов формат PDF и docx), решение № РД – 05 – 294 от 01.08.2013 г. и обявление № 08 – 00 – 351 от 01.08.2013 г.(файлов формат на съдържание на .rar архив – fed).

СМР Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци община Костинброд(.rar)

04.09.2013
Решение  за промяна на открита процедура за СМР на работен проект за техническа и биологическа рекултивация на общинско депо за битови отпадъци(.fed)

Решение  за промяна на открита процедура за СМР на работен проект за техническа и биологическа рекултивация на общинско депо за битови отпадъци(.pdf)

РАЗЯСНЕНИЕ
Относно: постъпило запитване с входящ № 91-00-332/03.09.201Зг. във връзка с открита процедура с предмет: Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на „Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки под номер IDN» 00035-2013-003, открита с решение РД – 05- 294 от 01.08.2013 г.

12.05.2014
Договор

19.01.2015
Информация за извършени плащания

17.07.2015
Информация за извършени плащания

07.08.2015
Информация за извършени плащания

16.10.2015
Информация за извършени плащания

18.12.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2015
Информация за извършени плащания

12.07.2019 г.
1. Обявление за приключване на договор -ID:921978;
2. Информация по преписката в АОП: 00035-2013-0003

 

3973 посещения общо 1 посещения за деня
СМР Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци община Костинброд