Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на съдове за битови и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Костинброд“.

 Публикувано в АОП ID № 00035-2013-004

ДОКУМЕНТАЦИЯ

3277 посещения общо 1 посещения за деня
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Костинброд“.