Обществена поръчка с предмет : 
„Зимно поддържане и снегопочисване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за зимни сезони 2013 г. – 2014г. и 2014 г. – 2015 г.“ с две обособени позиции:  обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на община Костинброд и на част от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Костинброд“,  обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата“.
ДОКУМЕНТАЦИЯ (.rar)

19.05.2015
Информация за извършени плащания

19.02.2015
Информация за извършени плащания

19.03.2015
Информация за извършени плащания

17.04.2015
Информация за извършени плащания

27.07.2015
Информация за изпълнение на договор

Информация за изпълнение на договор

07.08.2015
Информация за върната гаранция

3440 посещения общо 1 посещения за деня
Обществена поръчка с предмет : „Зимно поддържане и снегопочисване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за зимни сезони 2013 г. – 2014г. и 2014 г. – 2015 г.“ с две обособени позиции