Целта е изграждането на закрито мултифункционално спортно игрище с носеща метална конструкция, монтажно свързана с терена, с болтови връзки и ПВЦ покритие тип мембрана.

Дългът е в размерна 501 536,00 лв.

Проект “ SPORT TURISM – OUR COMMON FUTURE“ , „Спортният туризъм – наше общо бъдеще“,Споразумение за безвъзмездна помощ RD-02-29-55 / 22.02.2021, Референтен номер на проекта CB007.2.11.180, е финансиран по ТГС  Интеррег  – ИПП България – Сърбия.

Целите на проекта са разработване на стратегия за развитие на спортния туризъм с приоритетна цел съхранение и доразвитие на традициите в спорта и стимулиране на връзките му с туризма, определяне и разграничаване на мястото, ролята и функциите на различните заинтересовани страни в развитието на спортния туризъм, както и подобряване на инфраструктурата на спортния туризъм с цел повишаване качеството на неговия специализиран продукт.

Част от дейностите по проекта включватизграждане на мултифункционално закрито спортно съоръжение в Костинброд, реконструкция на плувен басейн в Душник, община Гаджин Хан, разработване на единна трансгранична стратегия и съвместен интегриран продукт за развитие на спорта и приключенския туризъм в общините Костинброд и Гаджин Хан, двудневна дискусия на кръгла маса на тема „Трансгранична идентичност в полза на спортния туризъм“, специализиран обучителен семинар „Стартиране на бизнес в областта на спортния туризъм.“

Поради рекордния скок на цените на строителните материали, на горивата и енергията, както и постоянно увеличаващата се инфлация, се наложи преразглеждане на количествено-стойностните сметки.

Дългът е дългосрочен, поет с договор за общински заем, за срок от 5 години. Начинът на погасяване на главницата е до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Източниците за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства. Максималният лихвен процент ще бъде щестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %. Други такси , наказателни лихви, неустойки и разноски ще бъдат опрeделяни съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. Начинът на финансиране и обезпечаване на кредита ще бъде посредством учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Костинброд по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т.1, буква „б“ отЗ акона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

На обсъждането присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, граждани и служители на общинска администрация Костинброд.

Г-н Младенов посочи, че предвиденото съоръжение е единственото по рода си в София – област. Подчерта, че спортните дейности са сред приоритетите на града и за тях ще продължи да се работи.

Целта на съоръжението е повишаването на жизнения стандарт на гражданите на общината ни и стремежът към все по-добро бъдеще, както и създадени възможности за обмяна на опит и добри практики, партньорство, диалог и взаимодействие между различни страни в сферата на спортния туризъм.

620 посещения общо 2 посещения за деня
Днес, 05.09.2022г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“ гр. Костинброд, се проведе обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Костинброд.