204 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност „Здравен медиатор“ в Общинска администрация Костинброд към звено „Домашен социален патронаж“, във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 „Предоставяне на услугата грижа в дома на територията на община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.