350 посещения общо 2 посещения за деня
Съобщение за удлължаване срока за подбор на персонал във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “ Грижа в дома в община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027