99 посещения общо 1 посещения за деня
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Шофьор-поддръжка“ – 1 брой при общинска администрация Костинброд по проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027