212 посещения общо 1 посещения за деня
Подписа се договор между Община Костинброд и Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0044-C01 „Топъл обяд в Община Костинброд” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд +.