126 посещения общо 1 посещения за деня
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Социален сътрудник“ – 1 брой при общинска администрация Костинброд по Договор № BG05SFPR002-2.001-0002-С01, проект № BG05SFPR002-2.001-0002 „Грижа в дома в община Костинброд“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027