Дейностите по проект „Осигуряване на достъпна среда и ремонт на център за обществена подкрепа “Промяна“ – гр. Костинброд“ са свързани с осигуряване на достъп до етаж 2 където се помещава Център за обществена подкрепа „Промяна“ чрез монтиране на наклонена подемна платформа и изграждане на достъпна тоалетна за хора с увреждания, потребители или кандидат-потребители на услугата.

Общата стойност на проекта е 54 977,61 лева, от които:

49 479,85 лв. са безвъзмездната финансова помощ от Фонд „Социална закрила“ и

5 497,76 лв. съфинансиране от община Костинброд

Срокът за изпълнение на дейностите е 30.09.2023 г.

Целта на проекта е да се модернизира материалната база на социалната услуга и да се изгради достъпна среда в центъра, като по този начин се осигури равен достъп на хора с увреждания съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. С реализирането на проекта ще се създаде и по сигурна среда за потребителите на услугата, които са с намалена подвижност, с цел предотвратяване на инциденти.

Община Костинброд е сред 29-те общини, които ще получат подкрепа от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика.

65 посещения общо 3 посещения за деня
На 27.04.2023 г., община Костинброд подписа договор с Фонд „Социална закрила“ за изпълнение на проект „Осигуряване на достъпна среда и ремонт на център за обществена подкрепа “Промяна“ – гр. Костинброд“по Компонент 1 „Проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.