Публична покана с предмет:

„Избор на изпълнител за изработване на работен проект за рехабилитация, ремонт, реконструкция, усилване, саниране и уширение на пътно съоръжение на обект: „Мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401/ Костинброд – Петърч – Безден/ в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100“, открита по Решение № РД 05 – 145/ 22.05.2014 г. на кмета на община Костинброд.

Подробна информация за поканата и изискванията към участниците са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9029571 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029571

Документация

3032 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана