🏢Общинска администрация – Костинброд ще има нова визия!

👏Община Костинброд спечели проект по Националния план за възстановяване и устойчивост с наименование: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на община Костинброд с номер 38978.900.7393.1, в ПИ с номер 38978.900.7393., ул. „Охрид“ №1, гр. Костинброд“ по процедура BG06RDNP001-7.020 „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР – Европа инвестира в селските райони.
✅В рамките на настоящото проектно предложение Община Костинброд предвижда да изпълни дейности по въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, насочени към енергийно обновяване на сграда за административно обслужване на жителите на община Костинброд.
▪️Стойност – 755 149, 94 лв. с ДДС
✅В настоящия проект се предвижда да се изпълнят следните ремонтни дейности с цел намаляване на разходите за енергия и най-вече за правилно функционираща сграда, отнасящи се до:
🟩 подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата:
– Топлинно изолиране на външни стени;
– Подмяна на външни прозорци и врати;
– Топлинно изолиране на покрив;
– Топлинно изолиране на под;
🟩 подобряване на топлотехническите характеристики на сградните системи:
– Система за отопление;
– Подмяна на осветление.
❗️Всички мерки по енергийната ефективност са предвидени на база енергийното обследване.
✅Изпълнение на мерките се състои в следните дейности:
🟦Външни стени и под(цокъл)
🔹Увеличаване на топлоизолацията на външните стени. Монтираните топлоизолационни плоскости.
🔹 Увеличаване на топлоизолацията на външните цокълни стени
🔹 Външни прозорци и врати
o Подмяна на прозорците с PVC дограма. Подмяна на входната врата с дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост;
🔹Покрив
– Полагане на топлоизолация
– Монтаж на активна мълниезащитна инсталация с обхват на действие в радиус до 600 м.
🔹Под
-Полагане на EPS на подовата плоча към сутерена.
🔹Система за отопление:
– Монтиране на високоефективна термопомпена система тип „въздух-въздух“(VRF система).
🔹Система за осветление:
– Подмяна на всички осветителни тела с LED. Предвижда се и външно фасадно LED осветление с прожектори за външен монтаж.
🔹Фотоволтаична система :
– Предвижда се изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствена консумация.
⭐️Това е четвъртият спечелен проект, вследствие на упоритата работа на общинска администрация и добрата координация с държавните институции.

🏢Общинска администрация- Костинброд ще има своята модерна визия, отговаряща на бързото и динамично развитие на община Костинброд!

10093 посещения общо 3 посещения за деня
❗️ИЗПРАЩАМЕ СЕДМИЦАТА С ПОРЕДЕН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД ❗️