Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, е номиниран от управителния съвет на НСОРБ за представител на Сдружението в състава на Координационното звено за контрол по изпълнението на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст към Министерство на образованието и науката.

С Постановление на Министерски съвет № 100 от 2018 г. е създаден Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
На основание чл. 2, ал. 1 от ПМС 100 е създадено Координационно звено под ръководството на заместник министър-председателя с функции за координация по отношение на дейността на Министерството на образованието и науката със задача да осъществява междуинституционална координация и контрол на национално ниво за изпълнението на механизма по чл. 1, ал. 1, както и да координира разработването на система от мерки за превенция на отпадането на деца и ученици от образователната система съобразно анализа на данни, събрани от Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

Представители на НСОРБ ще бъдат кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, кметът на община Враца, г-н Калин Каменов и кметът на община Казанлък, г-жа Галина Стоянова.

Поздравления за даденото доверие от Управителния съвет на Националното Сдружение на общините в Република България към кмета на община Костинброд.

5715 посещения общо 1 посещения за деня
Представители на НСОРБ в национални и междуведомствени органи