15.04.2022

 

01.11.2019
Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че продължава набирането на заявления

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И НА НЕКЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП

15.10.2019
На 15 октомври се откри нова социална услуга по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд” в град Костинброд

10.10.2019

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0119/23.07.2019 г. по проект BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Костинброд,

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР“ АНГАЖИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

 

23.08.2019

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0119/23.07.2019 г. по проект BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Костинброд,

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Координатор – 1 бр. на трудов договор, пълно работно време – 8 часа;

Социален работник – 1 бр. на трудов договор, пълно работно време – 8 часа;

Домашен помощник – 1 бр. на трудов договор, пълно работно време – 8 часа;

Медицинска сестра – 1 бр. на трудов договор, пълно работно време – 8 часа;

Рехабилитатор – 1 бр. на трудов договор, пълно работно време – 8 часа;

Шофьор – 1 бр. на трудов договор, пълно работно време – 8 часа.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.Координатор – 1 бр.

Основни дейности:

 • Организира, контролира, координира и участва в социалната, здравната дейност като разработва графици и транспортни схеми;
 • Координиране на останалите наети по трудово правоотношение служители, изготвяне на работни графици и контрол на тяхното изпълнение;
 • Запознаване на потребителя със структурата, организацията и работния график на специалиста;
 • Запознаване на потребителя с дейностите, които се осъществяват от специалиста в обхвата на услугата;
 • Следи и отговаря за правилното водене и съхраняване на досието на потребителя;
 • Поддържа връзка с потребителите и техните близки и приема заявки за предоставяне на подкрепа – според индивидуалната потребност и др.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална степен на образование – Висше – бакалавър или магистър;
 • Опит в областта на социалните дейности е предимство;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Специфични изисквания:

 • Гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Да притежава умение за работа в екип.
 • Вид трудов договор:
 • За определен срок, съгласно проекта – 13 месеца
 • Работно време: Пълно (8 часа)

2.Социален работник – 1 бр.

Основни дейности:

 • Запознаване на потребителя със структурата, организацията и работния график на специалиста;
 • Запознаване на потребителя с дейностите, които се осъществяват от специалиста в обхвата на услугата;
 • Запознаване на потребителя с неговите права и задължения;
 • Информиране на потребителя, с цел получаване на информирано съгласие при извършване на дейностите от специалиста в областта на социалните дейности;
 • Следи и отговаря за правилното водене и съхраняване на досието на потребителя;
 • Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на кандидат – потребителите;
 • Изготвя и актуализира индивидуалните планове на потребителите;
 • Поддържа връзка с потребителите и техните близки и приема заявки за предоставяне на подкрепа – според индивидуалната потребност;
 • Оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакта;
 • Подпомагане на специалиста по „Здравии грижи“ при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя и др.
 • Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимална степен на образование – Средно образование
 • Опит в областта на социалните дейности е предимство;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Специфични изисквания:

 • Гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Да притежава умение за работа в екип.
 • Вид трудов договор:
 • За определен срок, съгласно проекта – 13 месеца
 • Работно време: Пълно (8 часа)

3.Домашен помощник – 1 бр.

Основни дейности:

 • Извършване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителя обитава;
 • Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост(със средства на потребителя);
 • Съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
 • Оказване на помощ при хранене;
 • Съдействие за закупуване на лекарства;
 • Съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост);
 • Заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
 • Съдействие за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома(със средства на потребителя);
 • Административна помощ;
 • Оказване на помощ при придвижване в дома;
 • Оказваме на помощ при прием на медикаменти и при извършване на домашна рехабилитация;
 • Оказване на помощ и съпровождане извън дома;
 • Оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакта;
 • Подпомагане на специалиста по „Здравии грижи“ при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя и др.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен – средно;
 • Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;
 • Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
 • Допълнителни квалификации са предимство.

Специфични изисквания:

 • Гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Да притежава умение за работа в екип.
 • Вид трудов договор:
 • За определен срок, съгласно проекта – 13 месеца
 • Работно време: Пълно (8 часа)

4.Медицинска сестра – 1 бр.

Основни дейности:

 • Предоставяне и събиране на здравна информация;
 • Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включващи: промоция, профилактика и консултиране на потребителите за соцнално-значими заболявания; оказване на грижи за психичното, физическото социалното здраве на потребителите; извършване на профилактика в областта на хигиената и на индивидуалното здраве и др.
 • медицински и здравни грижи и дейности, включващи: контрол върху извършването на специален тоалет; контрол върху подпомагане на дишането; Контрол върху подпомагане при хранене и приемане на течности; контрол върху подпомагане на отделянето и др.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална степен на образование – полувисше или висше – бакалавър или магистър;
 • Професионална област: медицина
 • Опит в областта на социалните дейности е предимство;
 • Да не са осъждани;
 • Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
 • Допълнителни квалификации са предимство.

Специфични изисквания:

 • Гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Да притежава умение за работа в екип.
 • Вид трудов договор:
 • За определен срок, съгласно проекта – 13 месеца
 • Работно време: Пълно (8 часа)

5.Рехабилитатор – 1 бр.

Основни дейности:

 • Осъществява прегледи и използва рехабилитационни методи за подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части по тялото на потребителя;
 • Организиране и провеждане на общоукрепващи. мобилизационни и закалителни процедури;
 • Обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване;
 • Подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда;
 • Съдействие за адаптирането на обществото към потребителя и др.
 • Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимална степен на образование – Висше – бакалавър или магистър или Специалист;
 • Професионално направление: „Кинезитерапия“,“Рехабилитация“, „Ерготерапия“;
 • Опит в областта на социалните дейности е предимство;
 • Да не са осъждани;
 • Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
 • Допълнителни квалификации са предимство.

Специфични изисквания:

 • Гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Да притежава умение за работа в екип.
 • Вид трудов договор:
 • За определен срок, съгласно проекта – 13 месеца
 • Работно време: Пълно (8 часа)

6.Шофьор – 1 бр.

Основни дейности:

 • Управлява закупеното средство за мобилна работа по проекта и др.
 • Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимална степен на образование – Средно;
 • Свидетелство за управление на МПС категория В;
 • Наличието на опит е предимство.

Специфични изисквания:

 • Да притежава умение за работа в екип.
 • Вид трудов договор:
 • За определен срок, съгласно проекта – 13 месеца
 • Работно време: Пълно (8 часа)

Начин на провеждане на подбора:

1. Подбор по подадените документи

2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

попълнено заявление – по образец.

декларация по образец.

автобиография – по образец.

– копие от диплом за завършена степен на образование.

– копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Кандидатите подават необходимите документи за участие в подбора – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването, часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се

публикува на сайта на Община Костинброд, на видни и достъпни места в общината.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община Костинброд, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на, община Костинброд, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1 – „Център за услуги и информация на гражданите”, ет. 1, ст. №12., в периода 26.08.2019 до 13.09.2019г. включително.

Телефони за информация:

0885 760 051 – Ивона Свиленова – Ръководител на проекта;

0878 414 527 – Мариана Христова – Счетоводител на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз