УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, относно усложнената към момента епизоотична обстановка в страна и информация за увеличения броя на безстопанствени кучета както и във връзка с Постановление с вх. № 11.02-8/07.02.2018 г. на Районна прокуратура – гр. Костинброд, НАПОМНЯМ за разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност:

Съгласно чл. 172. (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Собствениците на домашни любимци са длъжни:

 1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
 2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
 3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
 4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

Чл. 173. Собствениците на кучета са длъжни:

 1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
 2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
 3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
 4. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка;
 5. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.

Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочипа.

Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

 1. кучета на инвалиди;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Чл. 177. (1) Забранява се:

 1. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци:

а) рязане на опашка;

б) рязане на уши;

в) изрязване на гласни струни;

г) отстраняване на нокти и зъби;

 1. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) отглеждането и развъждането на домашни любимци за добив на месо и кожи от тях;
 2. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;
 3. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

(2) Интервенциите по ал. 1, т. 1 се допускат по изключение по преценка на ветеринарен лекар.

Допълнителна информация относно задълженията Ви, можете да намерите на сайта на общината в Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Костинброд и в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Приканваме Ви за отговорност!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД.

6838 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно усложнената към момента епизоотична обстановка в страна и информация за увеличения броя на безстопанствени кучета