28.09.2018 г.

29.09.2018 г.
1. Публикация на Обявление в Официален вестник на ЕС,
2. Утвърдена документация с указания,
2.1. Утвърдени Изисквания към кандидатите и участниците,
2.2. Утвърдени Технически спецификации,
2.3. Утвърдени критерии за възлагане и методика за оценка,
3. Приложения за попълване
3.1. Образец № 1 – Опис на представените документи;
3.2. Образец № 2 – ЕЕДОП;
3.3. Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
3.4. Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
3.5. Образец № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата;
3.6. Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд;
3.7. Образец № 7 – Ценово предложение;
3.8. Образец № 8 – Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
3.9. Проект на договор;
4. Заповед № РД – 08 – 18/19.01.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
5. Указания на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ № 06-00-00-89/1/01.09.2014 г., относно реда за подмяна и съхранение на утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии на Републикавска транспортна схема,
6. Маршрутни разписания от Републиканска транспортна схема;
7. Решение №738 от 31.05.2018 г. на Общински съвет Костинброд;
8. Маршрутни разписания от Общинска транспортна схема;
9. еЕЕДОП
10. Методическо указание МУ-4/02.03.2018 г. за попълване на еЕЕДОП
11. Извадка от  Министерство на транспорта на транспортни схеми 

21.11.2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти

13.12.2018
1. Протокол №1 и Протокол №1.1
2. Протокол №2
3. Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП
4. Решение № РД-05-339/12.12.2018г.
5. Покана за сключване на договор

11.01.2019 г.
16.01.2019
19.09.2023

1.1. Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1044892&newver=2
3598 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2018-5 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота Община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания.