На територията на община Костинброд има изградени 16 броя площадки за безплатно събиране на ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ от гражданите на общината.

Площадките са изградени във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“ с бенефициент община Костинброд, по процедура чрез директно предоставяне BG16M10P002-2.002-0009 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.За огромно разочарование към настоящия момент площадките не се използват по предназначение от жителите на община Костинброд. В тях основно се изхвърлят строителни отпадъци, битови отпадъци и едрогабаритни отпадъци.

Предназначението на площадките за зелени и биоразградими отпадъци е само и единствено за: ТРЕВА, СЕНО, ЛИСТА, ЦВЕТЯ, ГРАДИНСКИ ОТПАДЪЦИ, КЛОНИ И ЛОЗЯ.

Поради неограниченото изхвърляне на всякакъв вид отпадък / от строителен до битов/ община Костинброд взима следните мерки: Депата ще бъдат затваряни през седмицата и отваряни през неделния, почивен ден от 08.00 часа до 20.00 часа. В този период, всички граждани ще могат спокойно да изхвърлят биоразградимия си градински отпадък.

Апелираме за ЧИСТА ОБЩИНА, ЧИСТА ПРИРОДА, БЕЗ ЗАМЪРСЯВАНЕ, ОТПАДЪЦИ И  БОКЛУЦИ !

8253 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд дава възможност на гражданите си да изхвърлят биоразградим отпадък в общинските ДЕПА всяка неделя от 08.00 часа до 20.00 часа.