На 15.04.2020 г. община Костинброд подписа с Министерството на труда и социалната политика Допълнително споразумение към Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0119-С01 по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Допълнителното споразумение е в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.101-0075 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“., финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд.

Продължителност на проекта: 8 месеца

Продължителност на предоставяне на услугите: 8 месеца

Бюджет: 135 705,00 лв.

Средства от ЕСФ: 115349,25 лв.

Национално съфинансиране: 20355,75 лв.

Срок на изпълнение: 01.05.2020 – 31.12.2020 г.

Общата цел на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Дейностите, които ще се изпълнят по проекта са:

  • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

Във връзка с изпълнението на дейностите ще бъдат назначени социални асистенти, диспечер, домакин и шофьори, които ще се подпомагат, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите/,  заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите/.

В изпълнение на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ се предвижда да бъдат обхванати 83 лица попадащи в една от следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

1028 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд получава финансиране по Компонент 3 на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”