С решение № 149 от 28.05.2020г., Общински съвет- Костинброд избра г-н Трайко Младенов да представлява община Костинброд пред АБГР.

Асоциация на българските градове и региони е организация с идеална цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Мисията й е да бъде партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите.

Настоящата структура на АБГР обединява усилията на всички политици и практици на местно и регионално равнище за изграждане на капацитет на градско и регионално ниво за формиране на публични политики в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС.

На днешната дата се състоя работна среща в кабинета на кмета на община Костинброд. Заедно с изпълнителния директор на АБГР бяха обсъдени основните приоритети за община Костинброд:

• Подпомагане развитието на местното самоуправление и местната демокрация;

• Създаване на предпоставки за устойчиво развитие на градовете и регионите;

• Сътрудничество и партньорство със сродни по предмета на дейност европейски и международни институции и организации с оглед адекватното приобщаване на община Костинброд към европейската регионална политика.

27365 посещения общо 2 посещения за деня
Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов получи плакет от г-н Ергин Емин – изпълнителен директор на Асоциация на българските градове и региони за влизането на община Костинброд като член на асоциацията